آدرس:

تهران ،جاده ساوه ،شهرک صنعتی چهاردانگه ,خیابان حجت اله

کشاورزخیابان شهید حسین رضایی ,خیابان گلزار ،خیابان باغبان

پلاک ۴١

شماره تماس :‌

٠٢١
۵۵٢۵۶٠٨٢
۵۵٢٧١٩٢٧
۵۵٢٧١٩٢٨
۵۵٢۶٧٨٩۵

شماره همراه :‌

٠٩١٢١٠٠۵٠١٢
٠٩١٢٣١٣۶٣١٧

فکس :‌

٠٢١۵۵٢۶٧٨٩۶

ایمیل :‌

info@tehranpolika.com